REGULAMIN SKLEPU

Postanowienia ogólne: 

 1.  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.piramidyikosmos.pl i jest własnością i jest prowadzony przez Fundację Wspierania Badań nad Ujawnianiem Wiedzy Starożytnej i Współczesnej „Mądrość Narodów” z siedzibą w Warszawie (25-022), ul. Biskupia 38, KRS:0000474376, NIP:1132868492, REGON:146838891, zwana dalej Sprzedawcą. 
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. 
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji. 
 4. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu. 
 5. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, są kwotami brutto,  a podmiot nie jest płatnikiem VAT. 
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem  i niniejszym regulaminem. 

Definicje 

 1. Portal – portal internetowy prowadzony pod adresem www.piramidyikosmos.pl
 2. Konto – podstrona portalu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach. 
 3. Użytkownik – Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta  w Portalu 
 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów 
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 
 6. Sprzedający – Fundacja Wspierania Badań nad Ujawnianiem Wiedzy Starożytnej i Współczesnej „Mądrość Narodów” z siedzibą w Warszawie (25-022), ul. Biskupia 38 
 7. Konferencja – spotkanie będące przedmiotem zamówienia, podczas którego przekazywana jest wiedza merytoryczna w określonym temacie 
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego 
 9. Umowa – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego 
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu. 
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza rejestracyjny i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Składanie zamówień 

 1. W celu złożenia zamówienia na usługi oferowane na Portalu Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz rejestracyjny. 
 2. Warunkiem przyjęcia otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji oznaczonych gwiazdką, które zawarto w formularzu zamówienia. 
 3. Wybór opcji „Kupuję i płacę” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary zgodnie  
  z wygenerowanym na podstawie wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia. 
 4. W momencie wyboru opcji „Kupuję i płacę”, zostaje zawarta między Sprzedawcą a Kupującym umowa sprzedaży wymienionych na stronie usług.  
 5. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena brutto obowiązująca w momencie jego złożenia. 
 6. Realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy, opłaceniu usługi  
  i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.  
 7. Kupujący ma 7 dni na uiszczenie opłaty zawartej w zamówieniu za wyjątkiem ostatnich dni przed wydarzeniem. Wtedy uiszczenie opłaty musi nastąpić najpóźniej na 2 dni przed datą konferencji.  
 8. Realizacja zamówienia kupującego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. 
 9. Potwierdzenie zamówienia następuje po opłaceniu przez Klienta kwoty, na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia. 
 10. Sprzedawca ma możliwość wystawienia faktury bez VAT na prośbę Kupującego. W związku z tym należy zaznaczyć odpowiednią pozycję (chcę otrzymać fakturę) w formularzu zamówienia. 

Płatności oraz dostawa towarów 

 1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru w jeden z dostępnych sposobów: szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu Przelewy24, szybkim przelewem PayPal lub tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
 2. Po uiszczeniu opłaty na adres mailowy podany w formularzu zamówienia wysyłana jest do Kupującego potwierdzenie (bilet) zawierający, będący potwierdzeniem jego uczestnictwa w Konferencji, który uprawnia do wejścia na konferencje po okazaniu wersji drukowanej lub elektronicznej. 

Prawo do odstąpienia od umowy 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych (jednak nie później niż 7 dni przed Konferencją) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  fundacja@projektujawnianiawiedzy.com 
 2. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 
 4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności na konto. 
 5. Sprzedający wystawia również fakturę korygującą i wysyła ją na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu. 
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument. 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta w przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone przepisami prawa, w szczególności art. 556-576 Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową na adres: kontakt@piramidyikosmos.pl 
 3. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać niezbędne dane kontaktowe i opis sprawy, jak również wskazanie, czego Klient się domaga.
 4. W sytuacji, gdy Klient w wykonaniu uprawnień wynikających z rękojmi dostarcza Produkt wadliwy do Sprzedawcy, w przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, a w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Sprzedawcy.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej  z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 
 2. W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą,  a Kupującym/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.  

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu. 
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.