Zasady bezpieczeństwa

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

Międzynarodowej Konferencji „Piramidy –najnowsze odkrycia i połączenie kosmiczne”, odbywającej się 25-26 września 2021 r. w HASTON City Hotel we Wrocławiu.

§I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin bezpieczeństwa (dalej: Regulamin) stanowi uzupełnienie przepisów Regulaminu Międzynarodowej Konferencji „Piramidy – najnowsze odkrycia i połączenie kosmiczne”.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w czasie Międzynarodowej Konferencji „Piramidy – najnowsze odkrycia
i połączenie kosmiczne” (dalej: Konferencja), włącznie z wydarzeniami towarzyszącymi (bankiet), dla Uczestników czynnych i biernych (dalej: Uczestnicy).
3. Regulamin uwzględnia stan prawny i zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 13.09.2021 r. Zasady bezpieczeństwa określone w Regulaminie mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosownie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.
4. Istotne zmiany zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie będą ogłaszane przez Organizatora w formie elektronicznej na stronie internetowej wydarzenia, portalach społecznościowych oraz za pomocą poczty internetowej. Za zmiany istotne uznaje się wszelkie obostrzenia mające wpływ na formułę organizacji Konferencji i formę udziału Uczestników.
5. Uczestnicy Konferencji w trybie stacjonarnym oraz personel ze strony Organizatora (w tym podwykonawcy obsługujący wydarzenie), zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie.
6. Do stacjonarnego udziału w Konferencji jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym, ani też nie kontaktowała się z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.

§ II WYTYCZNE DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW

1. Warunkiem udziału w konferencji jest złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia wcześniej drogą online lub przy wejściu na wydarzenie, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Ze względów bezpieczeństwa Uczestnik nie powinien brać udziału w wydarzeniu w formule stacjonarnej w przypadku:
a. wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów towarzyszących COVID-19 takich, jak: kaszel, duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
b. bezpośredniego kontaktu Uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni przed Konferencją.
2. Ze względu na ochronę przed COVID-19 zaleca się, aby w wydarzeniu nie brały udziału osoby powyżej 70. roku życia oraz osoby posiadające choroby przewlekłe.
3. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do:
a. umożliwienia wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowej aparatury zlokalizowanej przy wejściu do budynku, w którym odbywa się Konferencja,
b. dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku, w którym odbywa się Konferencja,
c. samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej typu maseczka, przyłbica,
d. zakrywania ust i nosa przy wejściu do budynku, w którym odbywa się Konferencja, oczekując w kolejce na wejście na teren obiektu, także przez cały czas trwania Konferencji, aż do momentu opuszczenia miejsca Konferencji,
e. przemieszczania się tylko w strefie oznaczonej dla Uczestników wydarzenia,
f. zachowania dystansu minimum 2 metrów od innych Uczestników i pracowników obsługi, w tym w trakcie spożywania posiłków na terenie wydarzenia,
g. zajmowania miejsc na sali wyznaczonych przez Organizatora zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. zachowanie odległości 2 metrów pomiędzy Uczestnikami,
h. zachowania dystansu 2 metrów podczas oczekiwania we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni, recepcji, punktów gastronomicznych).
4. Niedostosowanie się do przepisów Regulaminu, pomimo kilkukrotnego upomnienia ze strony Organizatora, może skutkować nakazem opuszczenia miejsca Konferencji.
5. Uczestnicy powinni stosować się do instrukcji personelu Organizatora dotyczących sposobu poruszania się po terenie Konferencji, zasad korzystania z poszczególnych pomieszczeń, zachowania odległości, a także do oznaczeń i informacji znajdujących się na terenie spotkania lub konferencji. Celem wyżej wskazanych ograniczeń i zasad poruszania się jest zapobieganie i ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
6. Zaleca się regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem i dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
7. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką a
następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
8. Należy unikać́ dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Procedury postepowania w przypadku podejrzenia u uczestnika wydarzenia zakażenia koronawirusem.

2. W przypadku wystąpienia u Uczestnika w trakcie Konferencji niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (złe samopoczucie, gorączka, trudności w oddychaniu, nagły kaszel, itp.), Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.
3. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie tymczasowo odizolowany w specjalnie przygotowanym przez Organizatorów pomieszczeniu, gdzie powinien oczekiwać na transport sanitarny.
4. Organizator skontaktuje się z lekarzem oraz powiadomi stację sanitarno-epidemiologiczną
a następnie będzie postępował zgodnie z otrzymanymi zaleceniami.
5. Uczestnicy spotkania lub konferencji winni, w miarę możliwości, współpracować
z personelem Organizatora w celu ustalenia obszaru, w którym poruszała się
i przebywała osoba, u której stwierdzono objawy choroby. Obszar taki zostanie posprzątany, zgodnie z procedurami sanitarnymi oraz zdezynfekowany w zakresie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6. W przypadku powzięcia wiadomości o zakażeniu korona wirusem po zakończeniu Konferencji należy niezwłocznie powiadomić́ o tym fakcie Organizatora.

Ważne dane kontaktowe

1. W trakcie Konferencji incydenty związane z zagrożeniem epidemicznym zgłaszać pod numerem telefonu: 505 894 904 lub 572 799 948.
2. Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach zdrowia i kwarantanny, tel. 222 500 115
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 20, tel. 71 329 58 43, w godz. 7:30-15:00.
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, tel. 71 700 30 00.
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław,
tel. 459 595 454.

§ III WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA I PERSONELU

1. Członkowie Komitetu Organizacyjnego i pozostały personel są zobowiązani do:
a. umycia rąk wodą z mydłem lub do dezynfekcji rąk dostępnymi w obiekcie płynami do dezynfekcji przed rozpoczęciem pracy, tuż po przybyciu do obiektu,
b. stosowania podczas pracy przekazanych przez Organizatora środków bezpieczeństwa: osłona twarzy (maseczka lub przyłbica), płyn dezynfekujący, ewentualnie rękawice ochronne,
c. zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (rekomendowana odległość, tj. 2 metry),
d. regularnej dezynfekcji stanowiska pracy.
e. zapewnienia możliwości wyposażenia uczestnika w maseczkę, jeśli nie będzie posiadał swojej
f. prowadzenie listy kontaktowej przebywających w obiekcie osób podczas wydarzenia
(dot. 2 również montaży i demontaży) w celu ewentualnego kontaktu w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem podczas wydarzenia;
2. Zasady bezpieczeństwa w czasie przerw kawowych i serwowania posiłków:
a. dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się Uczestnicy (z wyłączeniem podłogi),
b. każdorazowa dezynfekcja stolika i innych mebli po zakończeniu obsługi gości,
c. oznakowanie 2 m odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce,
d. obsługa zobowiązana jest do noszenia maseczek/przyłbic zakrywających usta i nos oraz rękawiczek.

§ IV PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO WYDARZENIA

1. Sale przeznaczone na Konferencję są dostosowane do liczby Uczestników z uwzględnieniem zasad dotyczących maksymalnej liczby osób mogących przebywać na wybranej przestrzeni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a. limit miejsca na 1 osobę powinien wynosić 2,5 m2 z wyłączeniem obsługi,
b. udostepnienie Uczestnikom biernym wybranych miejsc na widowni z zachowaniem dystansu 1,5-2 metra,
c. układ przestrzenny wydarzenia powinien zostać zorganizowany w sposób zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między Uczestnikami wydarzenia minimum 2 metrów,
d. usytuowanie słuchaczy w odległości minimum 2 metrów od prelegentów.
2. Maksymalne ograniczenie możliwości kontaktu osób wchodzących i wychodzących, ograniczenie możliwości zbierania się Uczestników w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu; wyjście z terenu Konferencji powinno być przygotowane w innym miejscu niż wejście na jego teren i wyraźnie oznaczone z zakazem wychodzenia wejściem.
3. Organizator Konferencji zobowiązany jest do:
a. przygotowania pomieszczenia, które przeznaczone będzie dla osób z objawami zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
b. prowadzenia listy kontaktowej osób przebywających na terenie Konferencji w celu ułatwienia kontaktu w przypadku ewentualnego wystąpienia zakażenia wirusem SARS- CoV-2 podczas Konferencji,
c. stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia,
d. zapewnienia preparatów do dezynfekcji rąk umieszczonych przy wejściach do obiektów, w toaletach, w recepcji, obok wejścia do sal, przy schodach oraz w strefie gastronomicznej,
e. dezynfekcji/wietrzenia obiektu przed wejściem Uczestników oraz w czasie przerw,
f. zapewnienie odpowiedniej dezynfekcji mikrofonów, prezenterów i dokumentów,
g. oznaczenia dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,
h. zamieszczenia na terenie Konferencji grafik informujących o konieczności dezynfekcji rąk, obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zawierających instrukcję dotyczącej mycia rąk.
4. W przypadku gdy program Konferencji przewiduje posiłki oraz napoje są one serwowane bezpośrednio przez obsługę z zachowaniem wymagań higieniczno-epidemiologicznych zawartych w wytycznych dla gastronomii.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.